DM73C 笔式万用表

DM73C 笔式万用表
 
• 600 V AC和600 V DC量程
• 增强直流基本精度:0.5%
• 高达34 MΩ电阻
• 通断性蜂鸣器
• 3400字数字屏幕,以及模拟指示
• 自动关机
• UL 3111-1认证
• 标配鳄鱼夹、接地测试线、备用探针、电池(已安装)
• 3 3/4位LCD屏幕

¥611.00

产品特色

笔式数字万用表且内置探头,适合单手测量。
 

技术指标

特征 DM73C 最佳精度
交流电压 3.400 V , 34.00 V , 340.0 V , 600 V ± (1.5 %读数 + 8个字)
直流电压 3.400 V , 34.00 V , 340.0 V , 600 V ± (0.5%读数+ 2个字)
电阻 340.0 Ω , 3.400 kΩ , 34.00 kΩ ,

340.0 kΩ , 3.400 MΩ , 34.00 MΩ

± (1.0 %读数+ 4个字)

资源

DM73C 笔形数字万用表 用户手册 >>